Compra Pública Estratègica: Drets Humans i Extraterritorialitat

Entitats amb les que compartim el projecte: NOVACT

Durada: 24 mesos

Dates: 2019-2021

Localització: Catalunya

Finançador: Ajuntament de Barcelona

Línia estratègica: Empresa i Drets Humans

El present projecte té com a objectiu donar continuïtat al procés social que s’està donant per a la incorporació de la compra pública ètica per part de les administracions municipals. És així que s’assumeix que la compra pública serveix com un mecanisme per fomentar el respecte dels drets humans per part de les empreses transnacionals i la coherència de les administracions, incentivar el consum responsable de la ciutadania, i dialogar amb les iniciatives que treballen amb accions concretes de promoció del compliment dels drets humans “a casa nostra”. Aquest projecte entén que la compra pública és una eina concreta per promoure la justícia global i, per tant, és un procés social a curt i mitjà termini.

És així que, per a aquesta fase, s’ha suggerit una intervenció centrada en fer un diagnostico de les empreses de seguretat i ciberseguretat que contracten amb l’ajuntament de Barcelona i l’entorn de Catalunya. Des d’aquesta recerca visibilitzar de quina manera poden estar violant drets humans extraterritorialment. En segon lloc, es buscarà identificar clàusules que promoguin el respecte als drets humans en la contractació amb aquests sectors i proposar mecanismes de seguiment a aquestes clàusules.

També es proposaran eines jurídiques de caràcter internacional que serveixin en la fase de preparació del contracte parteixi vincular-les a fi del Contracte i, d’aquesta manera, integrar els drets humans en els plecs. Aquesta informació es compartirà amb el Grup de Compra Pública Socialment Responsable i, més àmpliament, en unes jornades de formació dissenyades amb aquest espai de treball.

Finalment, per proposar una narrativa discursiva a través de la comunicació transformadora que s’acosti a la ciutadania a la temàtica.